Sunday, May 31, 2009

Kasama sa Bawat Mayo Uno

Kasama sa Bawat Mayo Uno
Panoorin ang Bidyo-Komemorasyon para kay Ka Bel

Tampok ang pagkawala ni Ka Bel nitong nagdaang Mayo Uno (2009). Sa loob ng maraming dekada, kinatawan niya ang kilusang paggawa, at itinaas niya ang sulo ng pambansa-demokratikong kilusan at ng pandaigdigang pakikibaka laban sa imperyalismo.

Patuloy ang pagpupugay sa kaniya ng sambayanang Pilipino. Bawat pagkakataon na nangunguna ang uring manggagawa sa laban ng mamamayan, at nagkakaisa at kumikilos ang mga inaaping sektor, buhay ang kaniyang alaala.

== From May Day Productions

Part 1

Part 2

Part 3

Link

No comments: